Foreningen NORDEN  - Kerteminde - Munkebo afdeling
       

test_top_1_

Bliv medlem ved henvendelse til kasserer Asta Petersen

Historien om foreningen

 Retur til forsiden

 

Uddrag fra Foreningen NORDENs blad
NORDEN april 1944:

Fra alle Dele af Landet fremsættes for Tiden Ønsker om at få oprettet Lokalafdelinger af 'Norden', som både kan blive Centrer for Foreningens alsidige og grundige Oplysningsvirke og for dens aktive og realistiske Arbejde for nordisk Samling. I Februar og de første tre Uger af Marts stiftedes således ikke mindre end fem Lokalafdelinger, to på Fyn, to på Sjælland og en i Jylland.
Kerteminde: Der blev lagt for Torsdag den 24. Februar i Kerteminde, hvor et forberedende Udvalg havde arbejdet i nogle Måneder under Ledelse af Lærer Lars Nielsen, Kerteminde, som indtager den førende Plads inden for Dansk Ungdoms Samvirke i Odense Amt  Skønt Sirenerne allerede havde tudet tre Gange i Dagens Løb, havde en anselig Forsamling givet Møde på Tornøes Hotel, da Lærer Nielsen bød velkommen.
Næppe havde Skuespillerinden Fru Ellen Malberg, som Indledning til. Aftenen fremsagt Seedorffs Digt om Nordens fem Svaner, før Alarmsignalet lød, og da Direktør Frantz Wendt nogle Minutter senere var begyndt på sit Foredrag om "de folkelige Forudsætninger for det nordiske Samarbejde", tudede Flyvervarslingen for fjerde Gang den Dag. Dog kun de, som af Pligten kaldtes bort, forlod Salen, og Mødet gennemførtes efter Programmet.
Den nye Afdeling kunde stiftes med 150 Medlemmer. Til Styrelsen valgtes Lærer Lars Nielsen, Kerteminde, (Formand og Sekretær),
Redaktør Lerbæk Pedersen, Kerteminde (Næstformand), Gartner Niels Egelund, Revninge, (Kasserer), Fru Fabrikant Chr. Hansen, Kerteminde, Sognerådsformand Poul Hytteballe, Måle, Lærer P.R Olsen, Salby-Tårup Skole, Gårdejer Niels Kr. Rasmussen, Revninge og Læge Tb. Schwarts, Kerteminde.
Desuden valgtes Savskærer Henrik Nielsen, Kerteminde, men da han kort efter fraflyttede Byen, supplerede Styrelsen sig i hans Sted med Tømrer Frantzen, Kerteminde. Til Revisorvalg- tes Sparekassedirektør F.C. Gotfredsen, Kerteminde og Landstingsmand Fisker Martin Larsen, Munkebo.
Efter Valgene bragte Odense  - Afdelingens Sekretær, Adjunkt Gunnar Hansen, der tillige med Prokurist Svend Sejr var indbudt som Repræsentanter for Odense - Afdelingens styrelse, en varm Hilsen til den nyoprettede Afdeling og gav Løfte om godt Samarbejde. Dette samarbejde var for Resten allerede indledet , thi de fem svære nordiske Silkefaner, som smykkede Tribunen, var lånt Kerteminde - Afdelingen fra Odense.
Ved Siden af Fanerne fra Odense bidrog også en smuk nordisk Flagdekoration til at understrege Aftenens Præg. Det var en Gave til den nye Lokalafdeling fra Urmager Mylius Hansen
Den smukke Aften fik sin glansfulde Afslutning ved Fru Ellen Malbergs prægtige Recitation af en lang Række snart alvorsfulde, snart skælmske Vers af moderne danske Digtere. 

avisreferat af stfitelsen
nordiske flag