Foreningen NORDEN  - Kerteminde - Munkebo afdeling
    

test_top_1_

Bliv medlem ved henvendelse til kasserer Asta Petersen

Til forsiden

nordiske flag

 

Referat fra generalforsamlingen
 på Mødestedet, Strandvejen 10, 5300 Kerteminde
den 9. marts 2017 kl. 19

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent:
   Eskild Jensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet i annonce i Kerteminde Ugeavis og i programmet for 2016/2017.
 2. Formandens beretning: Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. Beretningen er vedlagt som bilag.
 3. Det reviderede regnskab ved kassereren: Regnskabet blev gennemgået.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 4. Forslag fra lokalstyrelsen: Der var ingen forslag.
 5. Forslag fra foreningens medlemmer: Der var ingen forslag.
 6. Valg: 4 medlemmer til lokalstyrelsen: På valg var:
   • Ingelise Holm (modtager genvalg). Ingelise blev genvalgt.
   • Gert Rud Jacobsen (modtager ikke genvalg). Gert fratrådte.
   • Eva Hansen (modtager genvalg). Eva H. blev genvalgt.
   • Eva Jensen (modtager genvalg). Eva J. blev genvalgt.
   • Anne Margrethe Andersen blev foreslået, og hun blev valgt ind uden nogen modkandidat.
 7. Valg af suppleanter: På valg var
   1. Poul Christoffersen (modtager genvalg). Poul blev genvalgt.
 8. Valg af revisorer: På valg var
   • Johannes Larsen og Anne Marie Pedersen, der begge genvalgtes.
 9. Eventuelt: Foreningen ser gerne også nye medlemmer.
  Eskild Jensen foreslog, at hvert medlem forsøger at skaffe 2 nye medlemmer.
 • Antal deltagere: 36 deltagere.
  Efter generalforsamlingen orienterede Eva Jensen om rejsen til Finland d.6.9. - 13.9. med weekendbesøg i vores venskabsby Lempäälä. Vi er inviterede til byens 100-årsjubilæum af Finland som selvstændig stat. Rejseprogram blev uddelt og gennemgået.

Styrelsen konstituerer sig på det første styrelsesmøde 15.03.2017.

Referent: Eva Jensen

 

 

 

Formandsberetning for år 2016  holdt på Generalforsamlingen d. 9. marts 2017.

 

Foreningen NORDEN på landsplan

Foreningen NORDEN er folkeligt, nordisk samarbejde.

Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden. Derfor sætter vi fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande.

 Landsformand Mogens Jensen fremhæver, at Foreningen NORDEN har stået fadere til pasunion, fælles arbejdsmarked og alt det, der letter borgernes  mulighed for at bruge Norden. Det er vigtigt, at nye EU-direktiver bliver gennemført ens, så vi ikke efterfølgende skal rette op på fejlene. Vi skal have et homogent Norden, især for befolkningerne, men sandelig også for erhvervslivet.            Ikke mindst er målet, at vi igen frit skal kunne rejse over de nordiske grænser efter stramningerne, der kom med flygtningestrømmen sidste år.

Foreningen har 11.000 medlemmer fordelt på 100 afdelinger. Det blev holdt Repræsentantskabsmøde i Herning i maj og Tillidsmandsmøde i november i Vejle.

I 2019 er det 100 år siden Foreningen NORDEN stiftedes. Det skal fejres og forberedelserne er i gang på landsplan.

Nordisk Hymne blev uropført i Danmarks Radios koncertsal d. 1. november 2016 til Nordisk Ministerråds prisuddeling. Kompositør er Sunleif Rasmussen fra Færøerne. Forfatteren Kim Leine har skrevet den danske tekst. Den er tænkt som en kendingsmelodi for hele Norden.

I må gerne tilmelde jer hovedforeningens Nyhedsbrev på Foreningen NORDENs hjemmeside og derved kan I følge med i det, der sker.

 

 

Fynskredsen

Kredsen har en koordinerende funktion mellem lokalafdelinger og landsforening og er valgkreds til Landsstyrelsen. Kredsstyrelsen har for tiden 3 medlemmer. Dorit Myltoft, Nyborg, er kredsens repræsentant i Landsstyrelsen.

Fyn har 10 aktive lokalafdelinger +  2 slumrende: Nyborg og Middelfart. Kredsen holdt generalforsamling i april og formandsmøde i september. Begge møder fandt sted i Ringe.

Det blev afholdt et opfølgende Facebook-kursus i Ringe i oktober med deltagelse fra os.

Lokalt

Vi havde ved årsskiftet 135 medlemmer, desværre en tilbagegang på 18 siden sidst. Under 2016 har vi brugt Mødestedet og Den Gamle Byrådssal, nu tilhørende Kerteminde Kirke, som mødelokal og vi har lavet udflugter. Vores program er afviklet efter planen og der kommer 25-30 deltagere til vores arrangementer.

Sommerens venskabsbymøde d. 1.-3. juli lokkede 22 gæster fra Hokksund/Øvre Eiker og Ulricehamn-Tranemo + 2 fra Lempäälä. Alle var privat indkvarterede og vi havde fornøjelige og indholdsrige dage med Vikingemuseet Ladby, Kræmmermarkedet, den nyrestaurerede Kerteminde Kirke og guidet bytur til fods  gennem Andresens Købmandsgård, til Lillestranden og Renæssancehavnen. Sammenkomsten lørdag aften på Østfyns Produktionsskole i Marslev var en god oplevelse for gæster, værtsfolk og andre medlemmer. Skolen stod for mad, servering og musikunderholdning til vores store tilfredshed. Besøget fra de nordiske venskabsbyer betød, at vi atter fik trænet den indbyrdes sprogforståelse og tillige glædede vi os over såvel gamle som nye bekendtskaber.

D. 7. september lavede vi sammen med Kerteminde Seniorhøjskole en udflugt til Moesgaard Museum i Århus og sommerens udstilling "Gladiator - Colosseums helte" og besøgte Århus nye Hovedbibliotek DOKK1. En dejlig dag med veloplagt rejseselskab!

Efterårets arrangementer: Foredrag om Astrid Lindgren ved Eskild Jensen, Skumringstid med temaet "Fremtiden i Norden" og Andreas Dornonville de la Cour som oplæser af den oversatte finske tekst fra "Vandets vogter" af Emmi Itäranta og Nordisk julegæstebud med musikunderholdning ved Hanne Anker Petersen og Hans Rasmussen gik alle sammen meget tilfredsstillende.

Den svenske film "Så som i himmelen" fra 2004 nød vi at se i Kerteminde Kino efter en god kop kaffe i caféen. Vi glædede os også over Agnete Holm Hvidts veloplagte foredrag om nordiske sagn og eventyr og kunne hente mange ekstra stole til Den smukke Gamle Byrådssal.

D. 26. april laver vi en udflugt med virksomhedsbesøg hos Rynkeby Foods i Ringe på programmet. Vi får en rundvisning med guide. Der serveres juice og kaffe og vores forening kommer med brød. Arrangementet i Ringe er gratis. Der kan aftales og betales for samkørsel. Tilmelding senest d. 12. april til Asta Petersen.

I juni og august i år rejser to hold med Johannes Larsen Museet og Foreningen NORDEN til Island med Vibeke Nørgaard Nielsen som rejseleder. Den første rejse blev hurtigt udsolgt og måtte dubleres. Den anden rejse blev også hurtigt udsolgt.

Næste rejse går til Lempäälä, vores finske venskabsby, d. 6. - 13. september 2017. I Lempäälä fejrer man lørdag d. 9. september Finlands 100-årsjubilæum som selvstændig stat og vi er inviterede at deltage.

Vi har udsendt programmet og 2 Nyhedsbreve siden sidst. Mange får nu Nyhedsbreve med e-mail og vi modtager gerne flere mailadresser.

Som andre år vil jeg takke for godt samarbejde. Det gælder Kerteminde Seniorhøjskole, Kerteminde Bibliotek, Kerteminde Kirke, Kerteminde Kino og Langeskov-afdelingen.

Vi har i 2016 holdt 6 styrelsesmøder + 1 fælles styrelsesmøde med Langeskov-afdelingen.

Tak til styrelsen for godt samarbejde og til jer medlemmer for helt nødvendig støtte.